🎈


ده بازی برای کودکان خجالتی


 این بازی‌ها را می‌توانید با توجه به سن و توانمندی‌های کودکان در فرصت‌هایی که تمایل به بازی کردن دارند، انجام دهید.


۱ - مسابقه گویندگی

۲ - بازی «مصاحبه تلویزیونی»

۳ - بازی «نقل خاطره، داستان، شعر، معما و لطیفه»

۴ - بازی «چه کسی می‌تواند دیگران را بخنداند»

۵ - بازی «کامل کردن یک داستان»

۶ - بازی «کامل کردن یک شعر»

۷ - بازی «تکمیل جملات»

۸ - بازی «پاسخ به پرسش‌ها»

۹ - بازی «داستان سازی با تصاویر»

۱۰ - بازی «معلم بودن»


🆔 @haaaamechiii